امروز: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
 

ماهنامه مهر 95- شماره 58

 ماهنامه مهر 95- شماره 58رکوردها و اندازه گیري هاي معمول در پرورش تلیسه :

تهیه جداول براي وزن بدن، تکامل اسکلتی و امتیاز وضعیت بدنی می تواند در ارزیابی کـارایی و نقـاط ضـعف و مشکلات مدیریتی تلیسه ها بسیار کارآمد باشد.اگر ما بتوانیم رشد را اندازه گیري کنیم، خـواهیم توانسـت آن را مدیریت کنیم. ترسیم منحنی هاي رشد و تکامل تلیسه این فرصت را به ما خواهد داد که کوچک ترین مشکل را در نحوه مدیریت خود شناخته و در رفع آن بکوشیم. البته این اندازه گیري ها باید به صورت واقعـی و بـا دقـت باشد. این جدول مراحل رشد و تکامل تلیسه ها را در گروه هاي مخصـوص نشـان مـی دهنـد و کـاهش تکامـل اسکلتی و وضعیت ها و پایین تر و وضعیت نرمال را تیین می کنند. تمامی موارد گفته شده علائـم خـوبی بـراي نشان دادن مدیریت هاي ضعیف و غیر معقول می باشند. چنانجه قد تلیسه کوتاه تر از حـد طبیعـی باشـد مـی تواند نشان گر کمبود پروتئین در جیره باشد. این امر معمولاً زمانی رخ می دهد که تلیسه ها از جیره هاي که داراي علوفه کم کیفیت؛ جیره هاي بر پایه سیلو ذرت و یا جیره هایی بدون مکمل پروتئینی مصرف مـی کننـد؛ بروز می کند. تلیسه هایی که از وضعیت بدنی بالاتر از حد طبیعی برخوردار می باشـند؛ آنهـایی هسـتند کـه از جیره هاي سرشار از سیلوي ذرت و یا جیره هاي غنی از انرژي را مصرف کرده اند.امتیاز وضعیت بدنی می تواند نشان دهده اسکلت بدنی حیوان (بلندي) و توده بافت هاي حیوان باشد. براي تلیسه ها باید تا رسیدن به 2سالگی 5 مرتبه نسبت به قرار گرفتن در جداول وزن و قد و نیز امتیاز وضعیت بدنی اقدام نمـود . ایـن کـار مـی تواند در هنگام انجام کارهاي ضد انگلی واکسیناسیون، تلقیح، اولین چک آبستنی و دیگر زمان مـورد نظـر شـما صورت پذیرد. متأسفانه این کار در زمان تلقیح و نیز اولین تست آبستنی معمولاً فراموش می گـردد و بـه زمـان زایمان انتقال می یابد. تلیسه ها باید در این دوره نسبت به اندازه گیري هاي وزن و قد تحت مراقبت قرار گیرند تا بتوان به اهداف پرورشی حیوان دست یافت. رسم جداول وزن و قـد حیـوان مـی توانـد اطمینـان مـا را بـراي رسیدن به اهدافمان در هنگام تلقیح و زایمان دو چندان نماید. تلیسه ها بایـد اولین وزن کشی خـود و انـدازه گیري قد را در 3-2/5 ماهگی انجام دهند. تأخیر در رشد در این سه ماهه می تواند؛ یک ماه زایمان را به تـأخیر بیاندازد. دومین اندازه گیري ها را می توان در سن 6-5 ماهگی انجـا م داد. انـدازه گیـري بعـدي در سـن -9 12ماهگی باید انجام گیرد که سنی مهم در رابطه با شروع بلوغ جنسی و نیز تکامل مربوط به غـده پسـتانی اسـت .
تعیین اندازه حیوان قبل از تلقیح می تواند در راه رسیدن به تکامل مناسب حیوان و آمـاده بـودن حیـوان بـراي آبستنی ما را کمک کند؛ چرا که حیوان در این زمان باید 350 تا 370 کیلوگرم وزن و قد 127 سانتی متر و یا بیشتر قد داشته باشد. پنجمین اندازه گیري باید زمانی انجام گیرد که حیوان 18-22 ماه سن دارد.این زمان می تواند ما را به داشتن وزن و قد مناسب حیوان در هنگام زایمان مطمئن سازد. امتیاز وضعیت بدنی حیوان نیز می تواند به عنوان ابزاري در تعیین رشد مناسب تلیسه ها کمک باشد. تلیسـه هـا نبایـد داراي امتیـاز خـارج از محدوده تا 2/5 275/ در طی 3 ماهگی تا هنگام بلوغ داشته باشند. بالاتر از این امتیاز نشـان دهنـده جـایگزین شدن چربی در غدد پستانی است. بعد از بلوغ و قبل از آبستنی، امتیاز وضعیت بدنی باید 375-2/ باشد تا بتوان به بهترین درصد آبستنی رسید. در هنگام زایمان امتیاز وضعیت بدنی 25تا 3/ 3/5 قابل قبول مـی باشـد چـون امتیازات بالاتر از حد نرمال می تواند باعث بالا رفتن چربی در ناحیه لگنی و ایجاد مشکل(سخت زایی) در هنگام زایمان در تلیسه گردد. براي اندازه گیري وزن تلیسه ها می توان از نوارهاي وزنی استفاده نمود، که بـا حـدود 5- 7
درصد خطا می تواند وزن حیوان را براي ما اندازه گیري نماید. در زمان استفاده از ایـن نـوار بایـد مطمـئن باشید که حیوان با سري کاملاً قائم ایستاده است. در موقع وزن کردن باید نوار دور سینه بلافاصله بعد از پاهاي جلو قرار گیرد.

گروه تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان.

تاريخ: ۱۳۹۵/۷/۱۷
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال