امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

ایزو

 ایزو

لزوم استفاده از ایزو در صنعت :

 

 ایزو چیست ؟ (International Organization for Standardization) ایزو يك سازمان بين المللي است كه با هدف تدوين و توسعه استاندارد هاي مربوط به علوم و فنون در سطح جهاني تاسيس شده است. استاندارد، معيارهايي را براي تضمين وضعيت مطلوب (در توليد كالا يا ارائه خدمت) ارائه مي كند تا سازمان ها بتوانند خود را با مشخصات و الزامات آن تطبيق داده و بخش هاي مختلف كاري را ارتقا دهند. همچنين جهت افزايش سرعت انجام كارها و استفاده از تخصص و تجربيات ملي و بين المللي، استانداردها مراجع قابل اعتماد و معتبري مي باشند. در اين ميان استانداردهاي جهاني با توجه به وسعت كاربرد و بروزرساني مناسب از مقبوليت بيشتري برخوردارند و سازمان بين اللملي استانداردایزو 9001 به عنوان مرجع جهاني نزد كليه بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده است. استانداردهاي متعدد و متنوعي در زمينه هاي گوناگون توليدي، خدماتي و مديريتي از طرف ایزو انتشار يافته كه معروفترين و مقبولترين آن نزد سازمان هاي ايراني سري استانداردایزو 9001 است. اهميت اين مشخصات و معيارهاي بين المللي وقتي دو چندان مي شود كه پديده جهاني شدن و حذف مرزهاي تجاري، رقابتي سخت و نفس گير را پيش روي سازمان ها قرار داده و عدم توجه به اين مهم، بقاي سازمان را با مخاطرات جدي مواجه مي سازد.

2- استاندارد ایزو 9001 :

 سري استاندارد ایزو 9000 مجموعه اي از نيازمندي ها و الزامات مديريتي را در مراحل مختلف توليد يا عرضه خدمات و با هدف بهبود سيستماتيك مدیریت كيفيت ارائه مي نمايد. بخش اصلي اين استاندارد ایزو كه مشمول گواهينامه بين المللي شده و دامنه كاربرد آن شامل همه بنگاه هاي اقتصادي مي شود، ایزو 9001 است. ایزو 9001 اولين بار در سال 1987 منتشر شد و يك روش بين المللي مديريت را با رويكرد كيفيت ارائه نمود. براساس نياز جامعه جهاني و به دنبال رشد سريع سازمان ها، در سال 1994 ويرايش دوم اين استاندارد انتشار يافت كه بسياري از نقاط ضعف نگارش قبلي را پوشش مي داد. اما يك نقطه ضعف عمده اين ويرايش، حجم بالاي مستندات و نسخ متعدد ایزو 9001:1994 بود كه آخرين ويرايش آن در سال 2000 ميلادي با رويكردي فرايندگرا، يك استاندارد مناسب، كاربردي و بهينه را ارائه نمود. ایزو 9001:2008 يك سيستم مديريت كيفيت است كه با تمركز بر كل سيستم كيفيت (نه تنها بر محصول) در هر سازمان توليدي يا خدماتي، با هر نوع فعاليت و با هر تعداد پرسنل، قابل بكارگيري می باشد.

 3- چرا به سيستم مديريت كيفيت (ایزو 9001:2008) نيازمنديم؟

سازمان ها با هر حجمي از فعاليت، تعداد پرسنل، ميزان و نوع توليد يا خدمات و سطح نيازهاي مشتريان، نيازمند يك مديريت جامع و هدفمند هستند. مديريتي كه قادر باشد با تمركز بر سازمان و تغييرات سريع جامعه داخلي و جهاني، اهداف مناسب را تعريف كرده و استراتژي خود را جهت دستيابي به اين اهداف تعيين نمايد. ایزو 9001:2008 به دنبال آن است تا با استفاده از جديدترين مفاهيم سیستم مديريت و بكارگيري تجربيات جهاني، اشتغال ذهني مديران را كاهش داده و يك سيستم هدفمند را طراحي نمايد. سيستم مدیریت کیفیت قادر خواهد بود سازمان را بدون نياز به نظارت مستقيم مديريت هدايت كند. مديران موفق با كمترين كار، بهترين نتيجه را تامين مي كنند. دخالت مستقيم در امور كم اهميت، سطح تمركز مديران ارشد را كاهش داده و وظايف نظارتي را تحت الشعاع قرار مي دهد. شرايط و قوانين جامعه به سرعت در حال تغيير است. تمركز بر اين تحولات و تبيين استراتژي هاي متناسب، نيازمند فارغ شدن مديران ارشد از امور جزئي سازمان و تعيين كاركرد بهينه سازمان است. مشكلات پرسنلي،حجم بالايي از مشغله هاي ذهني مديران را تشكيل مي دهد و ایزو 9001مي تواند راهگشاي اين قبيل مشكلات باشد. مديراني كه به علت حجم زياد كار، از توجه به عوامل بيروني و تغييرات شرايط و قوانين جامعه غافلند، نمي توانند جهت بهبود فعاليت ها گام بردارند و عمدتا در زندگي شخصي نيز با كمبود زمان مواجهند. ایزو 9001 به دنبال ايجاد سيستمي است كه علاوه بر پاسخگويي به نيازها و فعاليت هاي جاري، سازمان را به سمت اهداف معين زمان بندي شده رهنمون نمايد. ایزو 9001:2008 حاوي بايدها والزاماتي است كه رعايت آنها براي تامين نيازمندي ها و انتظارات مشتري و مديريت بر كيفيت لازم است. ایزو 9001:2008 نحوه مديريت بر سازمان براي تامين نيازمنديها و انتظارات مشتري را در برمي گيرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول يا خدمت براي كليه بنگاه ها و موسسات اقتصادي كاربرد دارد. در واقع كاركرد اصلي ایزو 9001:2008 تعريف و استقرار روابط، معيارها و روش هايي است كه بكارگيري آنها منجر به شناسايي و تامين نيازمنديها و انتظارات مشتري مي باشد.

 

 4- مزاياي استقرار ایزو 9001:2008

 4-1- براي سازمان: افزايش سهم بازار سازمان بهبود كيفي ت محصولات و توليد اقلام معيوب كم تر كاهش هزينه ها از طريق كنترل فرآيند ها و كاهش دوباره كاريها بهبود كيفيت مواد اوليه از طريق الزام كردن تامين كنندگان به اجراي ايزو 9000 افزايش رضايت مشتري و تقويت وفاداري آنها تسهيل بازاريابي براي صادرات و افزايش توان رقابت افزايش فروش با توجه به ايجاد اهرم تبليغاتي شناسايي نقاط ضعف و بهبود مستمر آن قرار گرفتن در الويت انتخاب نسبت به ساير شركت هاي رقيب

 

 4-2- براي مشتريان دريافت محصولات و خدماتي با سطح كيفيت مناسب و يكنواخت ايجاد معيار مناسب براي انتخاب از بين سازمان هاي مشابه افزاش اعتماد به كالا/سرويس ارائه شده از سوي سازمان

 

 4-3- براي كاركنان:

نيل به درك مناسب از وظايف فردي و اهداف مورد نظر سازمان افزايش سطح آگاهي پرسنل و پيگيري نيازهاي آموزشي ايشان تعيين ارتباط بين واحدها و سطوح تصميم گيري سازمان فراگيري سريع كارها و وظايف توسط كاركنان جديد (با توجه به مكتوب بودن جزئيات اجراي عمليات) افزايش سطح كارايي پرسنل بهبود رضايت كارکنان

 

 " واحد تحقیق و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان "


تاريخ: ۱۳۹۴/۵/۳
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال