امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۱ مهر
 

ماهنامه بهمن 93- شماره 38

 ماهنامه بهمن 93- شماره 38

تعادل کاتیون وآنیون جیره  ( DCAB )

تعادل کاتیون وآنیون بوسیله افزودن میلی اکی والان هایی با بارهای مثبت کاتیون به میلی اکی والان های با بارهای منفی آنیون درغذا محاسبه می شود .

 کاتیون ها شامل سدیم وپتاسیم که یک بارمثبت دارند سبب افزایش PH خون  می شوند . مثبت بودن تعادل کاتیون- آنیون جیره دلالت بر خاصیت قلیایی داشتن آن میکند که این وضعیت در مورد اکثر مواد خوراکی با منشاء گیاهی صدق میکند. وفورآنیون هاي قابل متابولیسم نسبت به کاتیون هاي قابل متابولیسم در مواد خوراکی با منشاء گیاهی باعث می شود که متابولیسم آنها در بدن ایجاد بیکربنات یا پتاسیم نموده و بار قلیایی به بدن تحمیل کند.

زیاد بودن آنیون هاي ثابت جیره یا به عبارت دیگر آنیونی بودن آن (تعادل کاتیون - آنیون جیره منفی باشد) PH را پایین می آورد و گاو ها برای خنثی سازی    PH پایین بدلیل وجود تعادل کاتیونی وآنیونی منفی ، بافرها را که شامل فسفات و بیکربنات کلسیم می باشد از استخوان جذب می نمایند .  که به علت  بیشتر بودن کاتیون هاي قابل متابولیسم نسبت به آنیون هاي قابل متابولیسم و خاصیت اسیدي بودن جیره ایجاد می گردد . بنابراین تعادل کاتیون- آنیون جیره برآورد خوبی از مقدار یونهاي غیر ثابت یا قابل متابولیسم خوراك می دهد وآنیون هاي غیر ثابت هستند که می توانند روي تعادل اسید- باز بدن تاثیر بگذارند.

بیشتر مواد مورد استفاده در جیره گاو های شیری دارای    DCAB   مثبت هستند.  محدوده         DCABمناسب جهت گاوهای خشک بین 150 تا 75 -  میلی اکی والان درکیلوگرم ماده خشک غذا است تا باعث فعال سازی مکانیسم جذب کلسیم از استخوان گردد و  در زمان زایمان که نیاز به کلسیم بیشتر می باشد فراخوانی کلسیم از استخوان به راحتی انجام شود ودام دچار تب شیر  وجابجایی شیردان نگردد .

گروه تحقیق وتوسعه کارخانه خوراک دام خراسان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گاوها اسيدوز مي گیرند، اگر آنيونهاي قابل جذب جيره بيشتر باشد، اما‌ آنهايي آلكالوز مي گيرند كه كاتيون هاي قابل جذب بيشتر باشد.

جريان ورود هر ماده معدني كاتيون يا آنيون به سمت بدن اختلالي را در وضعيت اسيد و باز حيوان ايجاد مي كند كه رسيدن به اين اختلال به مقدار يوني كه وارد بدن مي شود بستگي دارد. بنابراين تفاوت در مقدار كاتيون و آنيون قابل دسترس براي جذب در جيره وضعيت متابوليكي اسيد و باز حيوان را نشان مي دهد.

از دیگر عوامل تغییر دهنده اسید و باز بدن،می توان به تنش گرمایی (از طریق بالا بودن سرعت تنفس و دفع Co2 باعث آلکالوز تنفسی می شود)، بعضی از بیماري ها نظیر اسهال، استفراغ و دیابت شیرین مهار نشده و کمبود پتاسیم اشاره نمود.

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال